*Напомена:

Приказани подаци нису верификовани и подложни су измјенама, усљед редовног спровођења процедура за осигурање и контролу квалитета података.

Због ажурирања базе података, подаци за период 2020-2023. годинe ће бити накнадно објављени.