Републичка управна организација надлежна за хидролошке и метеоролошке послове је референтни центар за квалитет ваздуха, емисије у ваздух и ублажавање климатских промјена у Републици Српској и врши размјену података о квалитету ваздуха и емисијама за потребе извјештавања, у складу са преузетим међународним обавезама.

У складу са LRTAP конвенцијом Републички хидрометеоролошки завод има обавезу израде Инвентара емисија загађујућих материја. За израду инвентара емисија загађујућих материја у ваздух примjењује се EMEP/EEA упутство.

Подаци за израду Инвентара се прикупљају из сљедећих сектора:

 • Енергетика,
 • Индустријски процеси и употреба производа,
 • Пољопривреда,
 • Отпад,
 • Природни извори.

Активности израде и ажурирања инвентара емисија у складу са EMEP/EEA упутством обухватају:

 1. прорачун емисија из свих категорија извора у секторима и по загађујућој материји;
 2. квантитативну процjену несигурности прорачуна емисија за сваку категорију извора као и за прорачун емисија у цjелини;
 3. идентификацију главних извора емисија загађујућих материја у ваздух;
 4. поновни прорачун емисија (рекалкулација) у случајевима унапређења методологије, емисионих фактора, података о дjелатности или укључивања нових категорија извора емисија;
 5. спровођење и извjештавање о поступцима контроле квалитета у складу са планом осигурања и контроле квалитета;
 6. припрему извjештаја о годишњим емисијама укључујући и додатне захтjеве у складу са Конвенцијом;
 7. архивирање података о секторима за прорачун емисија, емисионим факторима и документима коришћеним за планирање, израду, контролу и осигурање квалитета прорачуна емисија;
 8. извjештавање међународних организација, у складу са преузетим међународним обавезама;
 9. припрему и извjештавање о инвентару емисија тако да се обезбjеди транспарентност, тачност, потпуност, упоредивост и досљедност.

Инвентар емисија обухвата емисије загађујућих материја у ваздух за временски интервал од референтне године до године N-2, гдjе N представља текућу годину у којој се врши извjештавање у складу са Конвенцијом.