Републички хидрометеоролошки завод (у даљем тексту Завод) је основан Законом о министарствима („Службени гласник Српског народа у Босни и Херцеговини“, број: 11/92). Овим Законом је дефинисано да Завод врши стручне и друге послове који се односе на: развој и функционисање хидролошке, метеоролошке и сеизмолошке дјелатности; истраживање атмосфере, водних ресурса, квалитета ваздуха и вода и сеизмолошких процеса; прикупљање, обрађивање и објављивање хидрометеоролошких и сеизмолошких података од интереса за Републику и вршење и других послова у области хидрологије, метеорологије и сеизмологије. Као самостална републичка управна организација Завод је обављао своју дјелатност све до 2002. године од када је у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Садашњи статус Завода је регулисан Законом о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број: 115/18).