Регистар испуштања и преноса загађујућих материја је електронска база података о постројењима и загађивањима, успостављена као јединствени регистар о испуштању, преносу и одлагању загађујућих материја у животну средину из појединачних извора загађивања. PRTR (Protocol on pollutant release and transfer register) је саставни дио Регистра а представља посебан међународни уговор усвојен на Петој министарској конференцији „Животна средина за Европу“ одржаној у Кијеву у мају 2003.године и развијен је у оквиру Архуске конвенције те формално представља протокол уз Архуску конвенцију. Циљ овог Протокола је унапређење приступа јавности информацијама успоставом јединствених, цјеловитих регистара испуштања и преноса загађујућих материја у складу са одредбама овог Протокола, чиме би се могло олакшати учешће јавности у одлучивању о животној средини те допринијети спречавању и смањењу загађења животне средине.

Прикупљање података

Подаци за Регистар се прикупљају из тачкастих извора загађивања, фабричких постројења, али и из дифузних (линијских и површинских) извора, као што су пољопривредне операције и транспорт. Ово укључује информације о испуштањима у ваздух, воду и земљиште, као и транспорт  отпада на одлагалишта отпада.

Према Правилнику о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник Републике Српске“ бр. 92/07) и Закону о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20), Републички хидрометеоролошки завод води Регистар испуштања и преноса загађујућих материја.

Одговорно лице постројења за које је издата еколошка дозвола дужно је да доставља извјештај Републичком хидрометеоролошком заводу о испуштањима и преносима загађујућих материја ван локације постројења.

*Одговорно лице постројења категорије А дужно је Републичком хидрометеоролошком заводу доставити наведене податке  у формату прописаном у табелама 3 и 4, које се налазе у прилогу, до 30.јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

*Одговорно лице постројења категорије Б извјештава јединици локалне самоуправе о подацима наведеним у табели 2. у формату прописаном у табели 3. Након извршене обраде података од стане локалне самоуправе, локална самоуправа ће податке наведене у табели 3 обезбијеђене од одговорног лица постројења категорије Б прослиједити Републичком хидрометеоролошком заводу у електронском формату, најкасније до 30. септембра текуће године за претходну годину извјештавања.

Извјештавање

Табела 2

Табела 3

Табела 4

Упутство за попуњавање упитника за све врсте пословних субјеката

Извјештај о годишњем билансу емисија загађујућих материја у ваздух

(Попуњене табеле достављати у електронској и штампаној верзији)

Контакт

За све додатне информације и евентуалне нејасноће приликом попуњавања наведених табела доступни смо на сљедеће контакт телефоне и е-mail адресе:

Контакт особаКонтакт телефонЕ-mail
 Одјељење за заштиту животне средине 051/346-492[email protected]
 Ранка Радић, начелник Одјељења 065/748-593[email protected]
 Јелена Зорић 065/089-688[email protected]

Најчешћа питања