Регистар испуштања и преноса загађујућих материја је електронска база података о постројењима и загађивањима, успостављена као јединствени регистар о испуштању, преносу и одлагању загађујућих материја у животну средину из појединачних извора загађивања. PRTR (Pollutant release and transfer register) је саставни дио Регистра а његово успостављање дефинисано је посебним међународним уговором (PRTR Protocol) који је усвојен на Петој министарској конференцији „Животна средина за Европу“, одржаној у Кијеву у мају 2003.године. PRTR Протокол је развијен у оквиру Архуске конвенције те формално представља протокол уз Архуску конвенцију. Циљ овог Протокола је унапређење приступа јавности информацијама успоставом јединствених, цјеловитих регистара испуштања и преноса загађујућих материја у складу са одредбама овог Протокола, чиме би се могло олакшати учешће јавности у одлучивању о животној средини те допринијети спречавању и смањењу загађења животне средине.
Додатне информације се могу пронаћи на сљедећим линковим:

European Industrial Emissions Portal

European Environment Agency

UNITAR PRTR Platform

PRTR –UNECE

Подаци

Регистар садржи податке о испуштању и преносу загађујућих материја ван локације постројења, и то податке о испуштању загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, управљању отпадом, преносу ван мјеста настанка загађујућих материја и испуштању загађујућих материја из дифузних извора.

Категорије дјелатности при којима долази до испуштања и преноса загађујућих материја су: енергетски сектор, производња и прерада метала, минерална индустрија, хемијска индустрија, управљање отпадом и отпадним водама, производња папира и производа од дрвета и прерада, интензивна производња стоке и рибарство, производња животињских и биљних производа из прехрамбеног сектора те остале дјелатности у складу са законском регулативом.

Извјештавање

У складу са Законом о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. (79/15), Републички хидрометеоролошки завод води Регистар испуштања и преноса загађујућих материја.

Одговорно лице постројења за које је издата еколошка дозвола дужно је да доставља податке Републичком хидрометеоролошком заводу једном годишње, и то најкасније до 31.марта текуће године, за претходну календарску годину.

Извјештавање за Регистар испуштања и преноса загађујућих материја се врши у складу са Правилником о Регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/23).

У току је припрема веб апликације путем које ће се достављати подаци за Регистар. Линк за приступ апликацији, заједно са детаљним упутствима за коришћење апликације, ће бити доступни на интернет страници Завода у што краћем року.

Биланс емисија у ваздух

Потписивањем Уговора о успостави енергетске заједнице, чији је циљ проширење електроенергетског тржишта ЕУ на њене јужне и источне сусједне земље, Босна и Херцеговина се обавезала на усвајање и примјену правне регулативе Европске уније из подручја енергетике, заштите животне средине, обновљивих извора енергије и тржишног надметања. Поменутим Уговором предвиђена је имплементација Директивe LCP 2001/80/EC од 23. октобра 2001. године о ограничењу емисија одређених загађујућих материја у ваздух из великих погона за сагоријевање и Директивe 2010/75/ЕУ Европског парламента и Савјета од 24. новембра 2010. године о индустријским емисијама (Директива о индустријским емисијама) – ДИЕ.
Циљ Директиве 2001/80/ЕC је постeпeно смањење годишњих емисија сумпoрдиоксида (SO2), азотних оксида (NOx) и чврстих честица из великих постројења за сагоријевање, која имају улазну топлотну снагу ложишта једнаку или већу од 50 МWth, као и утврђивање граничних вриједности емисија SO2, NOx и чврстих честица приликом изградње нових енергетских постројења. Директива прописује и потребу праћења емисија, као и методе мјерења емисија. Предмет Директиве су само велика постројења за сагоријевање која се користе за производњу електричне енергије која се, макар дјелимично, испоручује у мрежу.
Испуњавање обавеза уговорних страна, у складу са LCP директивом, у домаћем законодавству Републике Српске дефинисано је Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха (“Службени гласник Републике Српске”, бр: 3/15, 51/15, 47/16 и 16/19). Предмет Правилника су постројења за производњу енергије са изузетком оних која директно користе продукте сагоријевања у производним процесима.

Извјештај о годишњем билансу емисија доставља се Републичком хидрометеоролошком заводу, један примјерак електронски и један примјерак одштампан и потписан од стране одговорног лица.

Образац за извјештавање:

Извјештај о годишњем билансу емисија загађујућих материја у ваздух

Контакт особаКонтакт телефонЕ-mail
 Одјељење за заштиту животне средине 051/346-492[email protected]
 Ранка Радић, начелник Одјељења 065/748-593[email protected]
 Јелена Зорић, Виши сарадник за информациони систем 065/089-688[email protected]

Најчешћа питања