PRTR је каталог или регистар испуштања и преноса потенцијално опасних хемикалија и укључује информације о њиховој природи и количинама.

PRTR (Protocol on pollutant release and transfer register)  – Протокол о регистру испуштања и преноса загађујућих супстанци је посебан међународни уговор усвојен на Петој министарској конференцији „Животна средина за Европу“ одржаној у Кијеву у мају 2003.године. Он представља међународни уговор развијен у оквиру Архуске конвенције и формално представља протокол уз Архуску конвенцију.

Подаци за PRTR се прикупљају из тачкастих извора загађивања, фабричких постројења, али и из дифузних (линијских и површинских) извора, као што су пољопривредне операције и транспорт. Ово укључује информације о испуштањима у ваздух, воду и земљиште, као и транспорт  отпада на одлагалишта отпада

Став 1.  Републички хидрометеоролошки завод води Регистар испуштања и преноса загађујућих материјаПрема Правилнику о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача (“Службени гласник Републике Српске” бр. 92/07), као и Закону о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12) и Закону о измјенама и допунама  Закона о зашитити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 79/15), члану 102.:

Став 2. Одговорно лице постројења за које је издата еколошка дозвола дужно је да доставља извјештај Републичком хидрометеоролошком заводу о испуштањима и преносима загађујућих материја ван локације постројења.

Став 3. Министар доноси пропис о садржају, структури регистра, обавези извјештавања од постројења и форми извјештавања, осигурању и оцјени квалитета података, повјерљивости података, учешћу јавности приликом измјена регистра и обавези извјештавања према преузетим међународним обавезама.

Став 4. Министар доноси пропис о начину вођења регистра из става 1. овог члана.

*Одговорно лице постројења категорије А дужно је Републичком хидрометеоролошком заводу доставити наведене податке  у формату прописаном у табелама 3 и 4, које се налазе у прилогу, до 30.јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

*Одговорно лице постројења категорије Б извјештава јединици локалне самоуправе о подацима наведеним у табели 2. у формату прописаном у табели 3. Након извршене обраде података од стане локалне самоуправе, локална самоуправа ће податке наведене у табели 3 обезбијеђене од одговорног лица постројења категорије Б прослиједити Републичком хидрометеоролошком заводу у електронском формату, најкасније до 30. септембра текуће године за претходну годину извјештавања.

Упутства за достављање извјештаја:

Упутство за попуњавање упитника за све врсте пословних субјеката

Табела 3

Табела 4  (PDF) 

Табела 4: (XLS):

(Попуњене табеле 3 и 4 достављати у електронској и штампаној верзији)

Контакт

За све додатне информације и евентуалне нејасноће приликом попуњавања наведених табела доступни смо на сљедеће контакт телефоне и е-mail адресе:

Контакт особаКонтакт телефонЕ-mail
 Одјељење за заштиту животне средине 051/346-494[email protected]
 Ранка Радић, начелник Одјељења 065/748-593[email protected]
 Свјетлана Ступар 065/760-253[email protected]
 Златко Ђајић 065/757-663[email protected]
 Јелена Зорић 065/089-688[email protected]

Најчешћа питања