Републичка управна организација надлежна за хидролошке и метеоролошке послове је референтни центар за квалитет ваздуха, емисије у ваздух и ублажавање климатских промјена у Републици Српској и врши размјену података о квалитету ваздуха и емисијама за потребе извјештавања, у складу са преузетим међународним обавезама.

У Републици Српској обавеза израде Инвентара гасова са ефектом стаклене баште дефинисана је Законом о заштити ваздуха (Службени гласник Републике Српске, број: 124/11). Надлежна институција за израду Инвентара гасова са ефектом стаклене баште за Републику Српску је Републички хидрометеоролошки завод. Инвентар гасова са ефектом стаклене баште (GHG) за Републику Српску се израђује у складу са Смјерницама о извјештавању према UNFCCC, за државе које нису чланице Анекса 1, Одлука 3/ CP.5 и 2/CP.17.

Европска регулатива која дефинише израду Инвентара гасова са ефектом стаклене баште дефинисана је Уредбом (525/2013/ЕC) о механизму за праћење и извјештавање о емисијама гасова са ефектом стаклене баште и извјештавање о другим информацијама у вези са климатским промјенама.

У складу са LRTAP конвенцијом Републички хидрометеоролошки завод има обавезу израде Инвентара емисија загађујућих материја. За израду инвентара емисија загађујућих материја у ваздух примjењује се EMEP/EEA упутство.