No. Станица Код Станице Код Мреже Лат. Лон. Алт. Дигитализатор Сензор


Активности на формирању акцелерометријске мреже Републике Српске започете су 2009. године. Сврха постојања и функционисања мреже станица са акцелерометрима је двојака:

  • Регистровање најјачих земљотреса  чију амплитуду  понекад  сеизмометри не могу потпуно регистровати. Акцелерометри, због другачијег начина конструкције и принципа рада, могу да забиљеже и највећу амплитуду.
  • Формирање базе акцелерација јачих земљотреса која је предуслов за израду карата хазарда,  те сеизмичку рејонизацију и микрорејонизацију, примјену у земљотресном инжењерству

Први акцелерометар у мрежи Републике Српске инсталисан је  у Бањој Луци,  2009. године  заједно са широкопојасним сензором, што представља стандард савремених европских сеизмолошких мрежа  у  сарадњи са Институтом за вулканологију и геофизику из Рима.

С обзиром да би формирање акцелерометарске мреже на споменути начин изискивало значајна финансијска средства којима Завод не располаже окренули смо се сарадњи са привредним  субјектима који управљају високим бранама које према Правилнику о техничким нормативима за осматрање високих брана (Службени Лист СФРЈ бр.6 од 1988.) и Правилнику о вршењу техничког прегледа објеката издавању одобрења за употребу и осматрање тла и објеката у току грађења и употребе (Службени Гласник Републике Српске  бр.46 од 28.4 2011.год.) морају имати инсталисан прописан број акцелерометара с циљем сеизмичког осматрања за регистровање динамичког понашања тла, темеља и тијела бране за вријеме јаких земљотреса.

На овај начин остварена је сарадња са Рудником жељезне руде Омарска и Рудником и термоелектраном Гацко за чије је потребе  Завод израдио Пројекте техничког система за сеизмичко осматрање брана којим је дефинисан тип и број инструмената према карактеристикама брана и начин преноса података. Послије инструментирања брана од стране привредних субјеката поменуте акцелерометарске станице  кодних имена MED,  VRBA и KLINJ су укључене у мрежу акцелерометарских станица Републике Српске. У нашу мрежу смо затим укључили и акцелерометријске станице из фабрике Бирач (Зворник) и  са бране  Хидроелектране Бочац. Ради се о  акцелерометријским станицама  кодних  назива  BIR1 и BOCA  које су поменути субјекти инсталисали у сарадњи са Сеизмолошким заводом Србије.

У јануару 2011. године у сарадњи са Водоводом из Невесиња, који је извршио  инструментирање бране Алаговац у мрежу акцелерометарских станица укључена је и станица кодног имена NEVS.

На свим локацијама су инсталисани инструменти америчког призвођача Kinemetrics чији преглед је дат у табели.