Агрометеоролошка дјелатност

Биометеорологија је интердисциплинарна наука која, на основу сазнања из биологије и екологије са једне и метеорологије са друге стране, проучава односе између живих бића, времена и климе. У оквиру биометеорологије развила се посебна научна дисциплина чији је циљ примјена сазнања из метеорологије у пољопривреди, а то је агрометеорологија. Агрометеорологија проучава систем интеракција између временских, климатских и хидрилошких услова и пољопривредних култура, домаћих животиња, болести биљака и животиња, корисних и штетних инсеката.

Дјелокруг одјељења за агрометеорологију у РХМЗ

У хидрометеоролошкој служби Републике Српске, организована је агрометеоролошка активност 1992. године. Тада је формиран одсјек за агрометеорологију. Данас, опреративни, истраживачки и други послови везани за примијењену метеорологију у пољопривреди обављају се у одсјеку за агрометеорологију.

Један од видова укључења у пољопривреду су:

  • Агро меторолошке информације и прогнозе су један од најважнијих видова пружања помоћи пољоприврди. Правовремено прогнозирање о неповољном утицају времена на пољопривредне културе, затим датум наступа одређених фаза развића најважнијих пољопривредних култура, а нарочито приноса омогућава припрему и спровођење одговарајућих агротехничких мјера његе и заштите.
  • Проучавања климе земљишта је од посебног значаја а то подразумијева проучавање топлотног и водног режима слоја земљишта у коме се налази корјенов систем биљака.

Послови оперативне агрометеорологије

  • Прикупљање и контрола агрометеоролошких података
  • Обрада, анализа и публиковање агрометеоролошких података (температура земљишта, испаравање и евапотранспирације, фенолошки подаци)
  • Мониторинг агрометеоролошких услова у којима се одвијају раст и развиће пољопривредних култура, припрема редовних и ванредних агрометеоролошких информација, анализа, прогноза и упозорења.

Послови агрометеоролошких истраживања

  • Проучавање агроклиматског потенцијала и њихових промјена, проучавање штетних метеоролошких појава (суша, мраз и др.)
  • Проучавање основних компоненти водног биланса пољопривредних култура, посебно стварне и потенцијалне евапотранспирације.

Послови по захтјеву корисника

  • Припрема агрометеоролошких прогноза и анализа услова за раст и развиће пољопривредних култура током вегетације за поједина подручја
  • Пружање стручне помоћи при успостављању и спровођењу агрометеоролошких осматрања по захтјеву и потребама корисника.