Према Правилнику о Регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/23), Републички хидрометеоролошки завод, као надлежна институција за вођење Регистра, има законску обавезу да омогући приступ јавности информацијама и учешће у питањима заштите животне средине.

Мапа загађивача омогућава лако и једноставно претраживање, приказ и преузимање информација из Регистра, по унапријед дефинисаним критеријумима: називу постројења, координатама постројења, ријечном сливу, дјелатности постројења, одговорном лицу, загађујућој материји или врсти отпада, елементу животне средине (ваздух, вода, земљиште), преносу отпада или календарској години.

*Напомена: У току је израда нове GIS платформе која ће бити доступна на новом PRTR порталу. Поред података из Регистра, корисницима ће бити доступне и друге релевантне информације, укључујући национално и међународно законодавство, политике, водичи, упутства и друге занимљивости из области заштите животне средине.