Успостављање и вођење Регистра постројења и загађивача Републике Српске је дефинисано домаћим законодавством (Правилник о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник Републике Српске“ број: 92/07), Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12) и Законом о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15)), као и међународним прописима, односно Протоколом о регистру испуштања и преноса загађујућих материја (Protocol on pollutant release and transfer register). 

Према Правилнику о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник Републике Српске“ број: 92/07), Републички хидрометеоролошки завод, као надлежна институција за вођење Регистра, има законску обавезу да омогући приступ јавности подацима из Регистра и учешће у питањима заштите животне средине.

У складу с тим, Завод је омогућио приступ јавности Регистру путем интернета, омогућавањем прегледа постројења која достављају податке у Регистар те израдом и објавом годишњих извјештаја.