Према Правилнику о методологији и начину вођења Регистра постројења и загађивача („Службени гласник Републике Српске“ број: 92/07), Републички хидрометеоролошки завод, као надлежна институција за вођење Регистра, има законску обавезу да омогући приступ јавности информацијама и учешће у питањима заштите животне средине.

Мапа загађивача омогућава лако и једноставно претраживање, приказ и преузимање информација из Регистра постројења и загађивача, по различитим критеријумима унапријед дефинисаним одговарајућом законском регулативом: називу постројења, координатама постројења, ријечном сливу, дјелатности постројења, загађујућој материји или врсти отпада, елементу животне средине (ваздух, вода, земљиште), преносу отпада или календарској години.