Заштита ваздуха у Републици Српској уређена је Законом о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11, 46/17). Овим законом уређује се и контрола квалитета ваздуха.

Уредбом о успостављању Републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), утврђен је број и распоред мјерних станица и мјерних мјеста у одређеној зони и агломерацији, као и обим, врста и учесталост мјерења. Републичку мрежу, у складу са Законом о заштити ваздуха, потребно је успоставити ради мјерења регионалног и прекограничног атмосферског преноса загађујућих материја у ваздуху и аероседиментима у оквиру међународних обавеза, квалитета ваздуха у насељима, индустријским и ненасељеним подручјима, квалитета ваздуха у заштићеним природним добрима непокретних културних добара, квалитета ваздуха у подручјима под утицајем одређених извора загађења, укључујући покретне изворе и алергеног полена.

У складу са Законом о заштити ваздуха, праћење квалитета ваздуха у републичкој мрежи, у оквиру својих надлежности, врши Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске ради успостављања, организовања и управљања системом мониторинга квалитета ваздуха у Републици Српској и успостављања информационог система за праћење вриједности квалитета ваздуха, у циљу извјештавања о резултатима мониторинга према прописаним форматима.