У Одјељењу бдијења врше се послови који се односе на послове на метеоролошким станицама, односно послови осматрања и послови који се односе на прогнозу времена.

Састоји се од два одсјека:

1.Одсјек за метеоролошка мјерења:

У Одсјеку за мрежу метеоролошких станица врше се послови прикупљања података што  подразумијева планирање, изградњу и оснивање метеоролошких, климатолошких, агрометеоролошких, падавинских  и специјалних станица, за развој метеоролошког осматрачког система и спровођење програма систематских метеоролошких, климатолошких, агрометеоролошких  мјерења и осматрања за потребе: анализе и прогнозе времена и климе, ране најаве и упозорења о појави атмосферских и хидролошких појава и акцидентних загађења ваздуха у случају нуклеарних несрећа и технолошких катастрофа; спровођење програма калибрације, инсталисања, и одржавања метеоролошких инструмената и уређаја; примјена међународних стандарда и техничке регулативе Свјетске метеоролошке организације (СМО); архивирање, заштиту и основну контролу квалитета података; кодирање и извјештавање о измјереним и осмотреним метеоролошким параметрима у редовним и ванредним метеоролошким терминима на територији Републике Српске. Врши се достављање шифрованих SYNOP, CLIMA и других метеоролошких извјештаја и података у реалном времену дистрибутивном центру Завода; вођење архиве мреже метеоролошких станица и остале документације  за историјат станица; обезбјеђују се одговарајућа упутстава за мјерења и осматрања на метеоролошким станицама, која су у складу са прописима и нормативима Свјетске метеоролошке организације; утврђују се програми рада метеоролошких станица; врше се стручне контроле рада и извршавања предвиђеног програма  рада метеоролошких станица и примјена упутстава у пракси; врши се обука осматрача за рад на метеоролошким станицама;

  1. Одсјек за прогнозу и анализу времена:
    У Одсјеку за прогнозу и анализу времена врше се послови који се односе на: успостављање, развој и обезбјеђивање рада метеоролошког прогностичког система; врши послове анализе атмосферских процеса и праћење њиховог развоја и временских појава; издавање детаљних прогноза за поједина мјеста и регионе у Републици Српској; редовно издавање метеоролошких билтена; најављивање ванредних и опасних метеоролошких појава; пријем метеоролошких, прогностичких и аналитичких података и карата са подручја Европе тј. сјеверне хемисфере кроз аналитички материјал европских и регионалних центара; сателитску и радарску метеорологију и израду аналитичких метеоролошких информација о стању атмосфере на бази расположивих радарских и сателитских слика; развој и коришћење производа нумеричке прогнозе и пројеката (ЕCMWF-а, EUMETSAT-а); пружање услуга корисницима специфичних метеоролошких информација; истраживање процеса и појава у атмосфери. Одсјек врши техничку обраду и припрему текућих статистичких података за оперативне потребе краткорочне и средњорочне прогнозе времена, израду различитих метеоролошких информација према захтјевима корисника; анализу развоја и прогнозирање опасних временских појава, укључујући и хаваријска радиоактивна и хемијска загађења атмосфере, и издавање упозорења о наиласку, интензитету и трајању опасних појава и непогода. Посебно ради на цјеловитом и несметаном прикупљању података из система мреже метеоролошких станица. Стручно и оперативно, ствара услове и извршава послове преузете од стране метеоролошке међународне заједнице везаних за дјелокруг, посебно у области метео аларма, ране најаве метеоролошких непогода и развој система непосредног бдијења (врло краткорочне прогнозе настанка, развоја и дјеловања опасних метеоролошких појава). Ради на развоју нумеричких модела за прогнозу времена, специјалних софтверских рјешења прогнозе појединих метеоролошких елемената и појава за поједине регионе; врши верификацију модела и њихово даље побољшање.