Републички хидрометеоролошки завод

PRTR је каталог или регистар испуштања  и преноса потенцијално опасних хемикалија и укључује информације о њиховој природи и количинама.

PRTR (Protocol on pollutant release and transfer register)  - Протокол о регистру испуштања преноса загађујућих супстанци је посебан међународни уговор усвојен на Петој министарској конференцији „Животна средина за Европу“ одржаној у Кијеву у мају 2003.године. Он представља међународни уговор развијен у оквиру Архуске конвенције и формално представља протокол уз Архуску конвенцију.

Подаци за PRTR се прикупљају из тачкастих извора загађивања, фабричких постројења, али и из дифузних (линијских и површинских) извора, као што су пољопривредне операције и транспорт. Ово укључује информације о испуштањима у ваздух,воду и земљиште, као и транспорт  отпада на одлагалишта отпада.

 

Према Правилнику о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача("Службени гласник Републике Српске " бр. 92/07), као и Закону о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12) и Закону о измјенама и допунама  Закона о зашитити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 79/15), члану 102.:

-          Став 1:  Републички хидрометеоролошки завод води Регистар испуштања и преноса загађујућих материја

-          Став 2: Одговорно лице постројења за које је издата еколошка дозвола дужно је да доставља извјештај Републичком хидрометеоролошком заводу о испуштањима и преносима загађујућих материја ван локације постројења.

-          Став 3: Министар доноси пропис о садржају, структури регистра, обавези извјештавања од постројења и форми извјештавања, осигурању и оцјени квалитета података, повјерљивости података, учешћу јавности приликом измјена регистра и обавези извјештавања према преузетим међународним обавезама.

-          Став 4: Министар доноси пропис о начину вођења регистра из става 1. овог члана.

 

*Одговорно лице постројења категорије А дужно је Републичком хидрометеоролошком заводу доставити наведене податке  у формату прописаном у табелама 3 и 4, које се налазе у прилогу, до 30.јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

*Одговорно лице постројења категорије Б извјештава јединици локалне самоуправе о подацима наведеним у табели 2. у формату прописаном у табели 3. Након извршене обраде података од стане локалне самоуправе, локална самоуправа ће податке наведене у табели 3 обезбијеђене од одговорног лица постројења категорије Б прослиједити Републичком хидрометеоролошком заводу у електронском формату, најкасније до 30. септембра текуће године за претходну годину извјештавања.

Упутство за попуњавање упитника за све врсте пословних субјеката 

 Табела 3

 Табела 4  ( PDF) 

:Табела 4: (XLS):

 

Попуњене табеле 3 и 4 послати на доле наведене адресе у PDF formatu.

 

rhmzeko@teol.net

r.radic@rhmzrs.com

s.stupar@rhmzrs.com

z.djajic@rhmzrs.com

 

 

За све информације и евентуалне нејасноће приликом попуњавања наведених табела доступни смо на слиједеће контакт телефоне:

 

Републички хидрометеоролошки завод

Одјељење за заштиту животне средине

051/346-494

Радић Ранка

065/748-593

Ступар Свјетлана

065/760-253

Ђајић Златко

065/757-663