Републички хидрометеоролошки завод

Лабораторија је започела са радом 2001. године када је у Завод путем неколико пројеката допремљена опрема за контролу квалитета вода и ваздуха. Због недостатка властитог лабораторијског простора као и додатне опреме неопходне за обављање анализа опрема је тек крајем 2002. године смјештена на Пољопривредни институт Републике Српске тј. у Завод за агрохемију и агроекологију.

Лабораторија обавља физичко-хемијске анализе вода систематског испитивања и праћења квалитета површинских и подземних вода Републике Српске. 
Такође се врше континуирана мјерења и праћења квалитета падавина у мрежи станица за квалитет ваздуха. 
У сарадњи са Пољопривредним институтом лабораторија обавља заједничке послове и пројекте од интереса за обе институције.

 

pH метар

 

Спектрофотометар UVVIS

 

Кондуктометар

 

Титратор

 

Јонски хроматограф

 

Quanta

 

Дисперзиони модел

 

Аутоматска станица за квалитет ваздуха

 

Централна база података

 

Мјерни инструменти за квалитет ваздуха