Републички хидрометеоролошки завод

VodaКонтрола квалитета вода подразумијева праћења и мјерења параметара квалитета површинских и подземних вода у мрежи хидролошких станица Републике Српске те успостављање информационог система у циљу извјештавања и међународне размјене података у прописаним форматима. 
РХМЗ заједно са ФМЗ чини Национални референтни центар за квалитет површинских, подземних вода и језера.

Параметри квалитета вода

 1. Температура
 2. pH
 3. Електропроводљивост
 4. Суспендоване материје
 5. Укупни испарни остатак
 6. Жарене материје
 7. Губитак жарењем
 8. Укупни алкалитет
 9. Тврдоћа
 10. Растворени кисеоник
 11. Засићење кисеоником
 12. ОРП
 13. Салинитет
 14. Утрошак KMnO4
 15. BPK5
 16. Укупан азот по Кјелдахлу
 17. Amonium jon
 18. Нитрити
 19. Нитрати
 20. Укупни фосфор
 21. Ортофосфати
 22. Сулфати
 23. Хлориди
 24. Бромиди
 25. Флуориди
 26. Ca
 27. Mg
 28. Na
 29. Fe
 30. Zn
 31. Mn
 32. Cu
 33. Mo
 34. Co
 35. Cr
 36. Pb
 37. Cd
 38. Al
 39. Органохлорни пестициди
 40. Полихлоровани бифенили
 41. Угљиководоници