Републички хидрометеоролошки завод

Заштита ваздуха у Републици Српској уређена  је Законом о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11, 46/17). Овим законом уређује се и контрола квалитета ваздуха.

Уредбом о успостављању Републичке мреже мјерних станица и мјерних  мјеста („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), утврђен је број и распоред мјерних станица и мјерних мјеста  у одређеној зони и  агломерацији, као и обим, врста и учесталост мјерења.  Републичку мрежу, у складу са Законом о заштити ваздуха, потребно је успоставити ради мјерења регионалног и прекограничног атмосферског преноса загађујућих материја у ваздуху и аероседиментима у оквиру међународних обавеза, квалитета ваздуха у насељима, индустријским и ненасељеним подручијима, квалитета ваздуха у заштићеним природним добрима  непокретних културних добара, квалитета  ваздуха  у подручијима под  утицајем одређених извора загађења, укључујући покретне изворе  и алергеног полена.

У складу са Законом о заштити ваздуха праћење квалитета ваздуха у републичкој мрежи,  у оквиру својих надлежности, врши Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске ради успостављања, организовања и управљања системом мониторинга квалитета ваздуха у Републици Српској  и успостављања информационог система за праћење вриједности квалитета ваздуха у циљу извјештавања о резултатима мониторинга према прописаним форматима.